2009-05-04   AppleDaily

 

電訊科技越發達,人同人嘅接觸反而越少,關係變得疏離,嚴重嘅甚至會出現「家庭危機」,畢馬威主管合夥人馮定豪就見過「經典一幕」。

科技發達引發家庭危機

話 說有次佢同屋企人喺北京餐館食飯,隔籬枱坐咗一家人,只見阿爸顧住睇部黑梅手機,阿媽就搞緊部iPhone,大仔攞部手提電腦上網,阿女聽緊iPod,細 仔就迷頭迷腦玩PSP。成餐飯一粒聲都冇,「真係懷疑佢哋識唔識,係咪一家人!」馮定豪又話,喺內地利用手機上網好普遍,調查顯示每100名網民,40% 用手機上網,手機網上遊戲同網上銀行等新服務,令電訊商要加強同內容供應商、資訊科技商合作,否則舊有嘅經營模式會令盈利增長不保,出現「中年危機」。