Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwroot/realblog.zkiz.com/conlist.php on line 77
Real Blog - value.investors.others的博客

股票投資組合10大持股: (截止 2015年 06月 12日)

來源: http://valueinvestorsothers.blogspot.hk/2015/06/10-2015-06-12.html


股票投資組合10大持股: (截止 2015 06 12)

 

踏入 6絕月第 2個星期, 恆指反覆上升約 0.1%, 然股票投資組合表現失色, 逆市下跌約 2.1%, 全星期跑輸恆指達 2.2%

 

筆者呢個星期因應股價及業績為股票投資組合買入、增持、減持及沽清情況如下:

首註買入及增持第 203號零售業股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.45%

首註買入第 204號服務業股仔仔, 現佔股票投資組合約1.0%

首註買入第 205號服務業股仔仔, 現佔股票投資組合約1.0%

增持第28號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 2.85%

增持第 110號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 6.70%

增持第 124號資產折讓股仔仔 力寶集團 (0226), 現佔股票投資組合約 6.20%

增持第 142號資產折讓股仔仔莊士國際 (0367), 現佔股票投資組合約 2.70%

增持第 186號資產折讓股仔仔 渝太地產 (0075), 現佔股票投資組合約 1.50%

增持第 198號糧油股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.95%

減持第 196號製造業股仔仔約 2/3持股, 呢註持股約 1.5個月, 獲利超過 25%, 剩餘持股現佔股票投資組合約 0.60%

沽清第 175號資產折讓股仔仔 安全貨倉 (0237)全數持股, 持股約 8個月, 獲利超過 65%離場

 

 

股票投資組合10大持股: (截止 2015 06 12)

1. 1 3傑資產折讓股仔仔 (7.95%) – 包括第 124號資產折讓股仔仔 力寶集團 (0226) (6.20%)、第 181號資產折讓股仔仔 力寶華潤 (0156) (0.95%)及第 154號資產折讓股仔仔 香港華人 (0655) (0.80%)


2.
172號資產折讓股仔仔 (7.40%)


3.
176號資產折讓股仔仔 (6.75%)


4.
110號資產折讓股仔仔 (6.70%)


5. AH
折讓股 6個仔仔 (6.30%) – 包括第 120 AH折讓股仔仔: 農業銀行 (1288) (3.45%)及第70 AH折讓股仔仔北京北辰 (0588) (1.10%)


6.
港通系 2個仔仔 (6.10%) – 包括第 1號公用股仔仔港通控股 (0032) (4.60%)及第 186號資產折讓股仔仔 渝太地產 (0075) (1.50%)


7.
精選靚股第14 28號資產折讓股仔仔 (2.80%)


8.
142號資產折讓股仔仔 莊士國際 (0367) (2.70%)


9.
123號資產折讓股仔仔 聯合集團 (0373) (2.40%)


10.
178號物流業股仔仔 (2.25%)

 

其他 38個仔仔: 47.05% (其中 3個仔仔已停牌或除牌及已作全數撥備)

現金: 1.60%

股票投資組合現時持有 56個仔仔 (包括 2隻新股, 3隻已停牌或除牌及已作全數撥備), 淨現金約佔股票投資組合總值約 1.60%

 

股票投資組合今年累積回報約 47.2%; 而同期恆指累積回報約 15.6% 組合成立 12年零 5個半月以來累積回報為 3,564% 年度化回報為 33.6%; 同期恆指累積回報為 193% 年度化回報為 9.0%

 

股票投資組合現時持有 98.40%股票, 1.60%現金, 1個進取水平, 筆者對持股亦十分滿意。

 

股票投資組合現時有充裕後備資金, 將伺機買入及增持估值廉宜之股票仔仔。

 

由於好股難尋, 因此由今日起無論新舊朋友都必須推介 1隻估值廉宜、 潛在股價上升空間超過 50%既好股, 略述基本因素估值原因, 咁就可以換取筆者 2隻好股。


筆者每晚 10點半都會用 15分鐘 check email! ^v^!

由於電郵眾多, 請耐心等候回覆, 3天後還未回覆, 請再重發電郵, 謝謝。

 
發表時間:2015年6月22日 | 評論 (1) | 全文

股票投資組合 – 今日慘蝕接近 20萬

來源: http://valueinvestorsothers.blogspot.hk/2015/06/20.html

股票投資組合今日慘蝕接近 20
今日為中小型股股災, 股票投資組合慘蝕接近 20, 為成立 13年來蝕得最甘既 1
 
但筆者今日非但無止蝕, 更趁低買入及增持股票接近 30萬。
 
星期 5收市會有更詳細披露股票投資組合全星期變動。
 
今日跌得最大鑊既係第 188號服務業股仔仔 - 仙股: 美聯工商 (0459), 大跌超過 10%, 而第 5號資產折讓股仔仔 中國資本 (0170)停牌, 與及第 175號資產折讓股仔仔 安全貨倉 (0237) 則大升超過 10%, 希望會有好消息跟尾~~~
 
股票投資組合現時持有 98.65%股票, 1.35%現金, 1個進取水平, 筆者對持股亦十分滿意。
 
股票投資組合今年累積回報約 45.4%; 而同期恆指累積回報約 14.3%
 
股票投資組合現時有充裕後備資金, 將伺機買入及增持估值廉宜之股票仔仔。
 
 
由於好股難尋, 因此由今日起無論新舊朋友都必須推介 1隻估值廉宜、 潛在股價上升空間超過 50%既好股, 略述基本因素估值原因, 咁就可以換取筆者 2隻好股。
筆者每晚 10點半都會用 15分鐘 check email! ^v^!
由於電郵眾多, 請耐心等候回覆, 3天後還未回覆, 請再重發電郵, 謝謝。
 
發表時間:2015年6月22日 | 評論 (0) | 全文

股票投資組合10大持股: (截止 2015年 06月 05日)

來源: http://valueinvestorsothers.blogspot.hk/2015/06/10-2015-06-05.html


股票投資組合10大持股: (截止 2015 06 05)

 

踏入 6絕月第 1個星期, 恆指反覆下跌約 0.7%, 然股票投資組合表現出色, 逆市上升約 2.8%, 跑贏恆指達 3.5%

 

筆者呢個星期因應股價及業績為股票投資組合買入、增持及減持情況如下:

首註買入第 202號製造業股仔仔, 現佔股票投資組合約 0.95%

增持第 125號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.70%

增持第 194號百貨股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.45%

增持第 200號製造業股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.40%

減持第 185號資產折讓股仔仔約 20%持股, 呢註持股約 6個月, 獲利超過 60%, 剩餘持股現佔股票投資組合約 1.50%

減持第 188號服務業股仔仔 - 仙股: 美聯工商 (0459) 35%持股, 呢註持股約 1.5個月, 獲利超過 95%, 剩餘持股現佔股票投資組合約 2.55%

 

 

股票投資組合10大持股: (截止 2015 06 05)

1. 172號資產折讓股仔仔 (7.50%)


2.
176號資產折讓股仔仔 (6.95%)


3. 1
3傑資產折讓股仔仔 (6.9%) – 包括第 124號資產折讓股仔仔 力寶集團 (0226) (5.20%)、第 181號資產折讓股仔仔 力寶華潤 (0156) (1.0%)及第 154號資產折讓股仔仔 香港華人 (0655) (0.70%)


4.
110號資產折讓股仔仔 (6.35%)


5. AH
折讓股 6個仔仔 (6.20%) – 包括第 120 AH折讓股仔仔: 農業銀行 (1288) (3.40%)及第70 AH折讓股仔仔北京北辰 (0588) (1.05%)


6.
1號公用股仔仔港通控股 (0032) (4.55%)


7.
精選靚股第14 - 28號資產折讓股仔仔 (2.75%)


8.
123號資產折讓股仔仔: 聯合集團 (0373) (2.65%)


9.
188號服務業股仔仔 - 仙股: 美聯工商 (0459) (2.55%)


10.
142號資產折讓股仔仔莊士國際 (0367) (2.55%)

 

其他 37個仔仔: 46.0% (其中 3個仔仔已停牌或除牌及已作全數撥備)

現金: 5.05%

股票投資組合現時持有 54個仔仔 (包括 2隻新股, 3隻已停牌或除牌及已作全數撥備), 淨現金約佔股票投資組合總值約 5.05%

 

股票投資組合今年累積回報約 49.3%; 而同期恆指累積回報約 15.5% 組合成立 12年零 5個月以來累積回報為 3,616% 年度化回報為 33.8%; 同期恆指累積回報為 193% 年度化回報為 9.0%

 

股票投資組合現時持有 94.95%股票, 5.05%現金, 1個進取水平, 筆者對持股亦十分滿意。

 

股票投資組合現時有充裕後備資金, 將伺機買入及增持估值廉宜之股票仔仔。

 

由於好股難尋, 因此由今日起無論新舊朋友都必須推介 1隻估值廉宜、 潛在股價上升空間超過 50%既好股, 略述基本因素估值原因, 咁就可以換取筆者 2隻好股。


筆者每晚 10點半都會用 15分鐘 check email! ^v^!

由於電郵眾多, 請耐心等候回覆, 3天後還未回覆, 請再重發電郵, 謝謝。

 
發表時間:2015年6月22日 | 評論 (1) | 全文

股票投資組合 2015年 5月份表現回顧 – 截止 2015年 5月 31日

來源: http://valueinvestorsothers.blogspot.hk/2015/05/2015-5-2015-5-31.html

股票投資組合 2015 5月份表現回顧截止 2015 5 31
 
踏入 5窮月, 恆指反覆下跌約 3.0%, 然股票投資組合表現出色, 逆市上升約 11.3%, 單月跑贏恆指達 14.3%, 4月份之跑贏恆指 13.5%更加好, 表現驚人, 主因中小型股票表現符合筆者預期, 繼續受估值低廉刺激股價上升所致。
 
筆者呢個星期因應股價及業績為股票投資組合買入、增持及沽清情況如下:
首註買入第 201號製造業股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.0%
增持第 110號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 6.30%
增持第 124號資產折讓股仔仔 力寶集團 (0226) , 現佔股票投資組合約 5.25%
增持第 172號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 7.30%
增持第 195號小型金融股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.60%
沽清第 140號資產折讓股仔仔 珀麗酒店 (1189) 剩餘全部持股, 呢註持股約 12個月, 除息後計獲利超過 100%離場
沽清第 187號製造業股仔仔 國際精密 (0929) 全部持股, 呢註持股約 5個月, 除息後計獲利超過 80%離場
 
另一方面, 股票投資組合抽到 2手雲南水務 (6839) 14手華泰證劵 (6886), 將善價而沽。
 
 
恆指於現水平雖然並不便宜, 但香港仍有大量中小型股份估值落後, 有基本因素支持而估值便宜既中小型股份於今年剩餘時間股價仍可望有可觀升幅。
筆者粗略估算, 有基本因素支持既香港中小型股份現價估值大約只有國內約 1/3 1/4, 大媽效應下, 港股股價急升暴跌將成為常態。
 
今年係 10 1遇既大時代, o向享受泡泡浴之餘, 大家勿忘基本因素估值。 須知道股價短線反映供求, 中長線則反映基本因素, 前者短線炒賣如火中取栗, 後者長線投資則為探囊取物, 投資者各取所好, 各適其適~~~
 
呢個月股票投資組合埋單大賺超過 50, 筆者非常滿意。
 
筆者會盡能力維持股票投資組合持股不少於 90%, 而由於基本因素良好而現價估值偏低既中小型好股難尋, 筆者相應將單一持倉仔仔佔股票投資組合總值上限由以往之最高 5%調升至 10%, o向嚴控風險之餘, 亦可以增加靈活性。
 
筆者坦言, 由於大部份股票投資組合仔仔股價已經急升, 可以於現價增持之仔仔已經不超過 10……
 
 
股票投資組合10大持股: (截止 2015 05 31)
1. 172號資產折讓股仔仔 (7.30%)

2.
176號資產折讓股仔仔 (7.0%)

3. 1
3傑資產折讓股仔仔 (6.95%) – 包括第 124號資產折讓股仔仔 力寶集團 (0226) (5.25%)、第 181號資產折讓股仔仔 力寶華潤 (0156) (0.95%)及第 154號資產折讓股仔仔 香港華人 (0655) (0.75%)

4. AH
折讓股 6個仔仔 (6.45%) – 包括第 120 AH折讓股仔仔: 農業銀行 (1288) (3.45%)及第70 AH折讓股仔仔北京北辰 (0588) (1.15%)

5.
110號資產折讓股仔仔 (6.30%)

6.
1號公用股仔仔港通控股 (0032) (4.35%)

7.
188號服務業股仔仔 - 仙股: 美聯工商 (0459) (3.75%)

8.
精選靚股第14 - 28號資產折讓股仔仔 (2.95%)

9.
123號資產折讓股仔仔: 聯合集團 (0373) (2.65%)

10.
142號資產折讓股仔仔莊士國際 (0367) (2.60%)
 
其他 36個仔仔: 44.20% (其中 3個仔仔已停牌或除牌及已作全數撥備)

現金: 5.5%

股票投資組合現時持有 53個仔仔 (包括 2隻新股, 3隻已停牌或除牌及已作全數撥備), 淨現金約佔股票投資組合總值約 5.5%
 
股票投資組合今年累積回報約 46.5%; 而同期恆指累積回報約 16.2% 組合成立 12年零 5個月以來累積回報為 3,546% 年度化回報為 33.6%; 同期恆指累積回報為 194% 年度化回報為 9.1%
 
股票投資組合現時持有 94.5%股票, 5.5%現金, 1個進取水平, 筆者對持股亦十分滿意。
 
股票投資組合現時有充裕後備資金, 將伺機買入及增持估值廉宜之股票仔仔。
 
股票投資組合及恆指於 2015 1 - 12月份表現如下:
 
股票投資組合 恆指
1
3.4%      3.8%
2
1.8%       1.4%
3
2.8%       0.3%
4
27.2%     13.7%
5
11.3%     -3.0%
6

7

8

9

10
11
12
總計: 46.5%    16.2%
 
股票投資組合自成立以來歷年回報及平均持股數量:
年份、 股票投資組合回報、 恆指回報、 平均持股數量
2003
50.0% 35.0% 5
2004
40.0% 13.0% 10
2005
16.5% 4.5% 15
2006
45.5% 34.5% 20
2007
79.5% 39.5% 25
2008
-38.0%-48.5% 15
2009
91.5% 52.0% 25
2010
83.5% 5.5% 30
2011
-12.5%-20.0% 30
201227.0% 23.0% 35
201319.25% 3.0% 40
2014 25.8% 1.3% 55
2015 46.5% 16.2% 55
 
總計:      3,546%    194%
年回報: 33.6%      9.1%
 
 
由於好股難尋, 因此由今日起無論新舊朋友都必須推介 1隻估值廉宜、 潛在股價上升空間超過 50%既好股, 略述基本因素估值原因, 咁就可以換取筆者 2隻好股。
筆者每晚 10點半都會用 15分鐘 check email! ^v^!
由於電郵眾多, 請耐心等候回覆, 3天後還未回覆, 請再重發電郵, 謝謝。
 
發表時間:2015年6月1日 | 評論 (1) | 全文

股票投資組合10大持股: (截止 2015年 05月 22日)

來源: http://valueinvestorsothers.blogspot.hk/2015/05/10-2015-05-22.html


股票投資組合10大持股: (截止 2015 05 22)

今日恆指大舉反彈, 上升超過 460, 股票投資組合未能再跑贏。 全個星期計,  股票投資組合大升約 5.1%, 而恆指上升約 0.7%

今日股票投資組合表現最好既仔仔係已公開既第 140號資產折讓股仔仔: 珀麗酒店 (1189), 大升超過 10%, 帶領股票投資組合再創新高。


筆者因應股價及業績為股票投資組合增持 2個仔仔如下:

增持第 29號小型綜合企業股仔仔, 現佔股票投資組合約 1.75%

增持第 110號資產折讓股仔仔, 現佔股票投資組合約 6.0%


股票投資組合10大持股: (截止 2015 05 22)

1. 176號資產折讓股仔仔 (6.95%)


2.
172號資產折讓股仔仔 (6.90%)


3. AH
折讓股 6個仔仔 (6.70%) – 包括第 120 AH折讓股仔仔: 農業銀行 (1288) (3.65%)及第70 AH折讓股仔仔北京北辰 (0588) (1.15%)


4. 1
3傑資產折讓股仔仔 (6.15%) – 包括第 124號資產折讓股仔仔 力寶集團 (0226) (4.45%)、第 181號資產折讓股仔仔 力寶華潤 (0156) (0.95%)及第 154號資產折讓股仔仔 香港華人 (0655) (0.75%)


5.
110號資產折讓股仔仔 (6.0%)


6.
1號公用股仔仔港通控股 (0032) (4.50%)


7.
188號服務業股仔仔 - 仙股: 美聯工商 (0459) (3.30%)


8.
精選靚股第14 - 28號資產折讓股仔仔 (2.95%)


9.
142號資產折讓股仔仔莊士國際 (0367) (2.70%)


10.
130號資產折讓股仔仔: 招商局中國基金 (0133) (2.40%)


其他 35個仔仔: 44.55% (其中 3個仔仔已停牌或除牌及已作全數撥備)

現金: 6.9%

股票投資組合現時持有 52個仔仔, 淨現金約佔股票投資組合總值約 7.1%


股票投資組合今年累積回報約 42.5%; 而同期恆指累積回報約 18.6% 組合成立 12年零 5個月以來累積回報為 3,446% 年度化回報為 33.3%; 同期恆指累積回報為 200% 年度化回報為 9.25%


股票投資組合現時持有 93.1%股票, 6.9%現金, 1個進取水平, 筆者對持股亦十分滿意。


股票投資組合現時有充裕後備資金, 將伺機買入及增持估值廉宜之股票仔仔。由於好股難尋, 因此由今日起無論新舊朋友都必須推介 1隻估值廉宜、 潛在股價上升空間超過 50%既好股, 略述基本因素估值原因, 咁就可以換取筆者 2隻好股。


筆者每晚 10點半都會用 15分鐘 check email! ^v^!

由於電郵眾多, 請耐心等候回覆, 3天後還未回覆, 請再重發電郵, 謝謝。

發表時間:2015年6月1日 | 評論 (0) | 全文

股票投資組合 – 增持及沽清

來源: http://valueinvestorsothers.blogspot.hk/2015/05/blog-post_21.html

股票投資組合增持及沽清
今日恆指小幅下跌, 但股票投資組合繼續強勢畢呈, 逆市上升, 跑贏恆指。 今日股票投資組合有 3個仔仔上升超過 5%, 包括已公開既第 140號資產折讓股仔仔: 珀麗酒店 (1189) 同第 188號服務業股仔仔: 仙股 - 美聯工商 (0459), 與及未公開既第 165號服務業股仔仔, 帶領股票投資組合再創新高。
 
今日筆者因應股價及業績增持及沽清仔仔如下:
增持第 124號資產折讓股仔仔 力寶集團 (0226), 持股現佔股票投資組合約 4.40%
沽清第 22號太陽能股仔仔: 保利協鑫 (3800), 微利離場, 主因其第 1季業績不及預期
沽清第 161號資產折讓股仔仔: 中遠國際 (0517), 呢註持貨約 9個月, 獲利超過 70%離場, 主因其現價已經完全反映筆者估值
 
筆者亦為 1 5個戶口入飛抽新股: 華泰證劵 (6886) 而有消息指從事汙水處理及供水服務商雲南水務 (6839) 超購逾 350, 回撥後計超購約 70, 希望每個戶口可以抽到坐 1手望 2~~~
 
股票投資組合現時持有 52個仔仔, 淨現金約佔股票投資組合總值約 8.0%
股票投資組合今年累積回報約 41.1%; 而同期恆指累積回報約 16.6%
股票投資組合現時持有 92.0%股票, 8.0%現金, 1個進取水平, 筆者對持股亦十分滿意。
股票投資組合現時有充裕後備資金, 將伺機買入及增持估值廉宜之股票仔仔。
 
 
由於好股難尋, 因此由今日起無論新舊朋友都必須推介 1隻估值廉宜、 潛在股價上升空間超過 50%既好股, 略述基本因素估值原因, 咁就可以換取筆者 2隻好股。
筆者每晚 10點半都會用 15分鐘 check email! ^v^!
由於電郵眾多, 請耐心等候回覆, 3天後還未回覆, 請再重發電郵, 謝謝。
 
發表時間:2015年6月1日 | 評論 (0) | 全文